header-int

Semua Berita

EKIPA HUSI FAKULDADE SAÚDE PÚBLIKA APREZENTA KURIKULU BA UNIVERSIDADE

Senin, 30 Jan 2023, 07:55:47 OTL - 0 View

EKIPA HUSI FAKULDADE SAÚDE PÚBLIKA APREZENTA KURIKULU BA UNIVERSIDADE. Universidade da Paz, (UNPAZ) ekipa preparasaun kurikulu ba departamentu foun Enfermagen ne’ebe maka tutela iha Fakuldade Saúde Públika, akompania husi Prof. Dr. Nelson Martins, MD,MHM,PhD, iha Salaun Prof. Dr. Lucas da Costa, …

DEKANU FAKULDADE DIREITU APREZENTA KURIKULU BA PROGRAMA DOUTORAMENTU BA UNIVERSIDADE

Senin, 30 Jan 2023, 07:52:05 OTL - 19 View

DEKANU FAKULDADE DIREITU APREZENTA KURIKULU BA PROGRAMA DOUTORAMENTU BA UNIVERSIDADE. Universidade da Paz, (UNPAZ) dekanu Fakuldade Direitu, Dr. Leonito Ribeiro, SH.,MH, aprezenta kurikulu ba Universidade iha Salaun Prof. Dr. Lucas da Costa, 27/01/23. Hateten husi Dekanu Fakuldade Direitu, Dr. Leonito Ribeiro, SH.,MH,ohin ami …

INSERA ATIVIDADE TREINAMENTU NÓ DISTRIBUI CERTIFIKADU BA FORMANDU SIRA

Senin, 30 Jan 2023, 07:47:49 OTL - 0 View

INSERA ATIVIDADE TREINAMENTU NÓ DISTRIBUI CERTIFIKADU BA FORMANDU SIRA. Universidade da Paz, (UNPAZ) insera atividade treinamentu ne’ebe maka organiza husi CRS nó UNPAZ ba etudante Fakuldade Teknologia Agrikola departamentu Empreendorismu iha Salaun Prof. Dr. Lucas da Costa, 26/01/23 horseik. Hateten husi Dekanu …

EKIPA HUSI FAKULDADE ENJENARIA APREZENTA KURIKULU MESTRDAU NIAN BA UNIVERSIDADE

Senin, 30 Jan 2023, 07:44:26 OTL - 19 View

EKIPA HUSI FAKULDADE EÑJENARIA APREZENTA KURIKULU MESTRDAU NIAN BA UNIVERSIDADE. Universidade da Paz, (UNPAZ) ekipa husi Fakuldade Eñjenaria aprezenta kurikulu kursu mestradu nian ba Universidade, iha Salaun Prof. Dr. Lucas da Costa, 27/01/23. Hateten husi Magnifiku Reitór Dr. Adolmando Soares Amaral, …

ENSERAMENTU TREINAMENTU HAKEREK OBRA CIENTIFIKU NE’EBE MAKA ORGANIZA HUSI CRS TIMOR-LESTE HO UNPAZ

Senin, 30 Jan 2023, 07:38:48 OTL - 0 View

ENSERAMENTU TREINAMENTU HAKEREK OBRA CIENTIFIKU NE’EBE MAKA ORGANIZA HUSI CRS TIMOR-LESTE HO UNPAZ. Universidade da Paz, (UNPAZ) serimonia enseramentu hakerek obra sintifiku ne’ebe maka organiza husi CRS Timor-Leste ho Universidade da Paz aumesmu tempu fahe mos sertifikadu ba formandu sira ne’ebe tuir treinamentu …

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2023 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube