Menu

Agenda Foun Husi Universidade

  • Her Registrasaun
  • 11 Okt 2016 s/d 11 Okt 2016
  • Avisu ba Estudantes nebe halo ona ijame final ou TAS iha Semester Gajal atu b...

Link Kona Ba Universidade

Nuticias Sira


KORPU DOSENTE UNIVERSIDADE DA PAZ

Rabu, 02 Des 2020, 07:51:24 OTL - 511 View
127238497_390480009070624_7237682238166723546_o.jpg

Dili 25 Novembru 2020, Korpu Dosente Universidade da Paz, Tuir Formasaun Pedagozia ba datoluk nian iha Centru Formasaun Akademia Comoro, Korpu …

REUNI ALUMNI FAKULDADE TEKNOLOGIA AGRIKOLA UNIVERSIDADE DA PAZ

Rabu, 02 Des 2020, 07:47:04 OTL - 440 View
125433467_382193839899241_6507363460365144352_o.jpg

Reuni Alumni Fakuldade Teknologia Agrikola Universidade da Paz, realiza iha Salaun Jose Casimiro Universidade da Paz, Objetivu ba reniaun ne'e atu …

ESTAGIU PRATIKA IHA BAZE

Rabu, 02 Des 2020, 07:43:56 OTL - 509 View
125030608_382258769892748_1265389340648500230_o.jpg

Dili 14 Novembru 2020, Ensera Aktividade Estagiu pratika iha baze durante fulan ida iha Munisipio Ermera postu Adm. Ermera, Suco Estado no Suco …

SEMINARIU NASIONAL

Rabu, 02 Des 2020, 07:38:25 OTL - 540 View
125436358_381996109919014_6688566274920469509_o.jpg

Dili 14 Novembru 2020, SEMINARIU NASIONAL, Ho Tema Programa Sosializasaun Prevensaun no Kombate Brankeamentu Kapital no Finasamentu …

HUSU BA KANDIDATUS GRADUADUS/AS NE\'EBE HALO TIHA ONA EXAME MONOGRAFI IHA OBRIGASAUN KUMPRIMENTA

Kamis, 29 Jul 2021, 08:47:59 OTL - 381 View
no-image.jpg

UNIDADE ADMINISTRASAUN AKADEMIKA ASUNTU ESTUDANTIL AVISU   Husu ba Kandidatus Graduadus/as ne'ebe halo tiha ona Exame Monografi iha …

Avisu

Arsip AvisuVaga Servisu

Arsip Lowongan

LINK Universidade

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2023 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube