header-int

INFLUENSIA MODELU LIDERANSA NO AMBIENTE SERVISU BA DESEMPENU SERVISU IHA SECRETARIO ESTADO DE AMBIEN

Selasa, 10 Okt 2023, 13:17:50 OTL - 178 View
Share

INFLUENSIA MODELU LIDERANSA NO AMBIENTE SERVISU BA DESEMPENU SERVISU IHA SECRETARIO ESTADO DE AMBIENTE

Bernardino Ximenes1

Fakuldade Ekonomia, Departamentu Jestaun, Universidade da Paz Osindo I, Manleuana, Dili, Timor-Leste

Email: bernardinoximenes33@gmail.com

ABSTRATU

Husi peskiza ida ne’e atu deskreve, hatene no analiza modelu lideransa fo influensia ba Desempeñu Servisu Funsionariu iha Secretario Estado de Ambiente. No mos atu hatene no analiza modelu lideransa no Ambiente Servisu fo influensia ba Desempeñu Servisu Funsionariu iha Secretario Estado de Ambiente. Metodu peskiza ne’ebé utiliza iha estudu kazu ne’e maka metodu Deskritivu Kuantitativu, aliende ne’e teknika analiza dadus ne’ebé uza maka Regresaun Linear Multipla no resultadu  peskiza husi aplikasaun SPSS versaun 26,  hatudu katak modelu lideransa no Ambiente Servisu fo influensia signifikansia positivu ba Desempenu Servisu iha Secretariu Estado de Ambiente nian.

Atu Hetan Detalho Ida Ba Jurnal Bele Klik Iha Ne'e:

 

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2024 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube