header-int

UNPAZ-FAKULDADE ENJENARIA REALIZA ELEISAUN BA XEFE SENADU FOUN PERIODU 2023

Rabu, 14 Sep 2022, 07:47:36 OTL - 25 View
Share
UNPAZ-FAKULDADE ENJENARIA REALIZA ELEISAUN BA XEFE SENADU FOUN PERIODU 2023

UNPAZ-FAKULDADE ENJEÑARIA REALIZA ELEISAUN BA XEFE SENADU FOUN PERIODU 2023

Dili-Universidade da Paz (UNPAZ) liuhusi Fakuldade Enjeñaria realiza atividadede eleisaun ba xefe senadu foun tinan akadémiku 2022-2023 hodi nune’e bele kontinua hala’o servisu ne’ebé mak planu hela iha fakuldade nia laran, iha salaun José Casimiro (10/09).

Dekanu Fakuldade Enjeñaria Sr. José Manuel Maniquin, Lic. Eng.,M.Eng. hateten estrutura senadu estudantil ne’e parte ida iha estatutu universidade ida inklui mós Universidade da Paz, ne’e hahu husi uluk kedas bainhira kuandu Universidade da Paz eziste ita establese kedas senadu sira iha fakuldade, maibe antes ne’e senadu sira mosu ita hahu uluk ho grupu ida ita hanaran Himpona Mahasiswa kada depertamentu ka kada programa estudu depende, kada fakuldade ninia programa estudu ne’ebé mak iha, husi ida ne’e ita hamosu senadu, depois senadu iha nivel fakuldade mai fali iha senadu jeral da universidade.

Nia hatutan, Senadu estudantil nia funsaun oinsa atu ajuda fakuldade hodi organiza atividade sira, liga ho asuntu akadémiku, ex, bainhira iha seminariu ruma ba asuntu sientifiku ne’ebé fakuldade ka programa estudu akadémika iha, ita presija prejensa husi senadu estudantil ho estrutura tomak inklui informa ba mahasiswa sira, bainhira kuandu iha eventu extra kurikuler iha ne’eba mós ita presija prejensa husi estrutura senadu.

“Senadu ne’e hanesan nukleu, senadu hanesan organizasaun ida iha fakuldade fó oportunidade ba estudante sira atu aprende, oinsa atu organiza malu liuhusi organizasaun husi fakuldade mak ita hanaran senadu estudantil, atu aprende hahu husi buat ne’ebé mak ki’ik depois ba ida bo’ot, ema atu sai dekanu, ema atu sai reitor tenki hahu husi buat ne’ebé ki’ik oan, tanba esperiensia mak hanorin ita atu sai maduru, ita foti no bele hatene katak atu lidera organizasaun ida ninia karakter organizasaun ne’e hanesan ne’e, ninia obstaklu no ninia problema hanesan ne’e”,dehan Dekanu.

Nia salienta katak, tanba ne’e ba estudante ha’u husu atu involve an, tanba ita nia senadu iha estatutu ninia periodu tinan ida dala ida, lolo’os senadu ninia mandatu to’o Dezembru mak foin hotu hodi termina tinan ida, maibe ita tenki aselera estrutura senadu atual sira tanba finalista, ita espera katak kandidau na’in tolu ne’e mai husi semester ida ne’e mak sei bele lidera, servisu senadu tenki iha kondenasaun ho vise dekanu estudantil.

Hau hakarak hateten de’it ba estrutura atual sira katak, programa lubuk ida mak ita bo’ot sira hala’o ona no halo kordenasaun di’ak teb-tebes durante sira nia mandatu, ita mós fiar katak depois iha tempu ida ohin hamosu kandidatu ida ne’ebé mós ho kolaborasaun ne’ebé mak di’ak hatutan buat ne’ebé senadu atual la konsege realiza, presiza kontinua para realiza tuir kbi’it ne’ebé iha, tuir tempu ne’ebé mak iha, sira konsege organiza estudante sira partisipa iha eventu lubuk ida, tantu eventu iha resintu kampus UNPAZ nomós sai husi kampus UNPAZ ne’e la’os buat fasil, Dekanu hakotu

Entretantu kandidatu na’in tolu husi Fakuldade Enjeñaria mak hanesan, Helder T.P.X. Belo, husi Departamentu Arkitetura. Dominico S. Ximenes, Huusi Departamentu Indústria. Zermenino Varela De Jesus., Husi Departamentu Enjeñaria Sivil.

Partisipa iha atividade ne’e, Dekanu Fakuldade Enjeñaria Sr. José Manuel Maniquin, Lic. Eng.,M.Eng. ho Estrutura, nomós Estudante sira huysi Fakuldade Enjeñaria,inklui sivitas akadémiku hotu iha Universidade da Paz.

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2022 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube