header-int

UNPAZ RAMU RAEOA HALO INSTALASAUN BA BIBLIOTEKA ONLINE HO LABORATORIUM

Rabu, 17 Agu 2022, 13:01:38 OTL - 53 View
Share
UNPAZ RAMU RAEOA HALO INSTALASAUN BA BIBLIOTEKA ONLINE HO LABORATORIUM

UNPAZ RAMU RAEOA HALO INSTALASAUN BA BIBLIOTEKA ONLINE HO LABORATORIUM

Dili-Universidade da Paz (UNPAZ) nia Vise Reitór Asuntu Akadémiku, Sr. Joaninho Xavier Hei, Lic. CSH.,M. Ed. ne’ebé reprezenta Magnifiku Reitór UNPAZ hateten, ekipa ne’ebé desloka mai iha kampus ramu UNPAZ Raeoa, atu halo instalasaun ba laboratorium ho komputer sira nomós fornese biblioteka online, hodi bele responde ba estudante sira-nia prosesu aprendisajen ba kampus Ramu Oe-cusse Raeoa, iha Igreja tuan Santo Antonio Santa Roza (15/08).

Nia hatutan, ita agora iha erra teknologia abansadu, ne’ebé Universidade da Paz interese liu ba iha biblioteka online, tanba ne’e mak ita halo ona instalasaun ba komputer sira, universidade mós kopera ho Telkom University atu bele fasilia biblioteka online ba iha estudante sira iha Universidade da Paz.

“Iha tempu badak husi Telkomsel sei oferese redi internet iha kmpuz UNPAZ ramu Raeoa Oe-cusse, hanesan mós kampus sira seluk, atu nune’e bele fasilita estudante sira iha kampus sanak sira di’ak liu tán, hodi bele garante kualidade rekursu humanu iha Raeoa di’ak liu ba iha futuru”,dehan Vise Reitór Asuntu Akadémiku, Sr. Joaninho.

Entretantu deslokasaun ekipa ba iha kampus ramu Raeoa, Vise Reitór Asuntu Akadémiku, Sr. Joaninho Xavier Hei, Lic. CSH.,M. Ed. ho eikpa ne’ebé kompostu husi Diretór Biblioteka no Diretór IT, ho funsionariu sira, hetan mós partisipasaun masimu husi Kordrnadór kampuz ramu UNPAZ Raeoa, inklui funsionariu nomós estudante sira.

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2022 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube