header-int

REITOR UNPAZ NO KOMISAUN PAK PARTISIPA IHA APREZENTASAUN RELATORIU FINAL HUSI ESTUDANTE FSPeCM GRUPU

Rabu, 05 Jun 2024, 17:01:22 OTL - 72 View
Share
REITOR UNPAZ NO KOMISAUN PAK PARTISIPA IHA APREZENTASAUN RELATORIU FINAL HUSI ESTUDANTE FSPeCM GRUPU

REITOR UNPAZ NO KOMISAUN PAK PARTISIPA IHA APREZENTASAUN RELATORIU FINAL HUSI ESTUDANTE FSPeCM GRUPU 7, 11, NO 12 IHA SEDE SUCO LALISUK

RAEOA Universidade da Paz (UNPAZ) nia Magnifiku Reitor UNPAZ, Dr. Adolmando Soares Amaral, Eco. Eco., MM, akompania husi komisaun PAK prtisipa iha Serimonia aprezentasaun relatoriu final husi grupu 7,11 no 12 iha Suco Lalisuk, 04/06/24.

Hatete husi Xefe Suco Lalisuk, Sr. Hernegildo Lalisuk katak, durnte ita ukun an Tinan 24 iha hau nia Suco laran foin mak akontese ho prejensa estudante UNPAZ nian ne'ebe mak mai apoiu hau nia komunidade sira hodi asesu ba informasun sira ne'ebe mak la merese sira atu asesu ba.

Iha parte seluk hau hanesan Xefe de Suco Lalisuk lori komunidade sira nia naran hato'o obrogadu wain ba alin estudante sira hotu ne'ebe mak konstrui ona haris fatin ba hau nia komunidade sira, inklui mos fatin soe lixu nian iha Aldeia, Manuinpena, Padiae, no Aldeia Banoco.

Hato'o husi Magnifiku Reitor UNPAZ, Dr. Adolmando Soares Amaral, Lic. Eco., MM, ba komunidade sira katak, UNPAZ nia prejensa iha RAEOA ami hanesan ema akademiku, hanesan mos instituosaun akademiku ami iha responsabilidade moral hanesan ajensia kontrolu sosial.

Ami nia papel atu asigura estadu no governu ida ne'e, liu-husi atividade pratika apredisajen kampu, iha atividade PAK nian ne'e ami lori sira mai moris hamutuk ho komunidade sira, para sira bele sente hamutuk ho inan aman sira iha terenu, teai fita ba haris fatin hodi intrga mos hasis fatin no fatin soe lixu nian ba iha komunidade sira hodi utiliza.

Partisipa iha Serimonia ne'e, Magnifiku Reitor UNPAZ Dr. Adolmando Soares Amaral, Lic. Eco., MM, Prezidente Komisaun ba atividade PAK nian, Diretur kampus Ramu RAEOA, Rv. Amu Kapelaun UNPAZ nian, inklui mos Xefe Suco Lalisuk, no Xefe Aldeia husi grupu 3 nian, dosente orientador sira inklui mos estudante sira hotu.

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2024 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube