header-int

REITOR UNPAZ AKOMPANIA HUSI NIA KOMITIVA SIRA, INKLUI MOS PREZIDENTE KOMISAUN PAK PARTISIPA IHA SERI

Rabu, 05 Jun 2024, 17:03:28 OTL - 85 View
Share
REITOR UNPAZ AKOMPANIA HUSI NIA KOMITIVA SIRA, INKLUI MOS PREZIDENTE KOMISAUN PAK PARTISIPA IHA SERI

REITOR UNPAZ AKOMPANIA HUSI NIA KOMITIVA SIRA, INKLUI MOS PREZIDENTE KOMISAUN PAK PARTISIPA IHA SERIMONIA APREZENTASAUN RELATORIU HUSI ESTUDANTE PAK GRUPU 13 IHA KAPUS RAEOA

RAEOA Universidade da Paz (UNPAZ) liu-husi Magnifiku Reitor UNPAZ. Dr. Adolmando Soares Amaral, Lic. Eco.,MM, ho nia komitiva sira, inklui mos Prezidente Komisaun PAK partisipa iha atividade aprezentasaun relatoriu final iha Salaun UNPAZ klase normal RAEOA, 05/06/24.

Hato'o lia menon husi Xefe Aldeia Sr. Jermias Mustapa, Oe-sono, katak alin sira durante fula 4 nia laran keta hau ho hau nia komunidade sira, hasai liafuan ruma la monu ba ita bo'ot sira nia laran karik hau husu imi nia perdaun, iha parte seluk ba buat hirak ne'ebe alin sira konsege mai ajuda transforma ona ba hau nia komunidade sira, liu-husi promosaun saude nian, halo Kontrusaun fatin lixu iha baro Cruz nian, ne'e ami hato'o obrigadu wain ba imi nia tulun.

Hatete husi Magnifiku Reitor UNPAZ, Dr. Adolmando Soares Amaral, Lic. Eco., katak atu hatete deit ba inan aman sira katak, ami mai hanesan ajensia kontrolu sosial, tamba ami ema akademiku atu ajuda ita bo'ot sira hodi hato'o ba parte governu pata atu tau prioridade ba problema hirak ne'ebe mak imi hasoru.

Ho rajaun ida ne'e mak ami mai ho politika ida katak ba oin ne'e, ami nia estudante sira la'os atu apriednde deit teoria maibe sira mai pratika mos iha komunidade sira, hela hamutuk ho komunidade, han hamutuk ho komunidade sira, para bele senti hamutuk saida mak ita nia inan aman sira senti.

Depois de remata husi aprezentasaun relatoriu ne'e, kontinua kedan ba kua fita iha fatin lixu ida ne'ebe konstrui husi estudante grupu 13 iha bairo Cruz nian, inklui mos akompania husi estrutura sira ba foto hamutuk iha Sitiu Turistiku Lifau.

Partisipa iha atividade ne'e, Magnifiku Reitor UNPAZ Dr. Adolmando Soares Amaral, Lic. Eco., MM, ho nia komitiva, Prezidente Komisaun, Dekanu Fakudade Saude Publika e Ciensia Medicas, Xefe Aldeia Oe-sono, OPS Suco Costa, inklui mos estudante pak sira hotu.

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2024 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube