header-int

IMPLEMENTSAUN LEI NUMERU 23/2021 DE 10 DE NOVEMBRO, LEI PODER LOKAL NO DESENTRALIZASAUN ADMINISTRATI

Selasa, 17 Okt 2023, 13:37:36 OTL - 1244 View
Share

IMPLEMENTSAUN LEI NUMERU 23/2021 DE 10 DE NOVEMBRO, LEI PODÉR LOKÁL NO DESENTRALIZASAUN ADMINISTRATIVA IHA MUNISIPIU ERMERA.       

Autor: Elderito pinto salsinha NRE : 20.02.01.204. 1. Tonze Yosep B. A. da Costa, Lic. Dir., M. Hum

2. Miguel M. B. Fernandes, Lic. Dir.,  M.D

 Faculdade Direitu,Universidade da Paz Timor-Leste

ABSTRATU

Desentralizasaun nu'udar konseitu ida dada interese barak, la'ós pelumenus ho aumentu sistema teknolojia sosiál sira ne'ebé desentralizadu no distribuidu hanesan Bitcoin, Iha dokumentu ida-ne'ebe, ita define uluk desentralizasaun tanba implementa ona ba architutura téknika sira no depois diskute ideia téknika, sosiál, polítika no ekonómika sira ne'ebé dudu dezenvolvimentu sistema sira ne'ebé desentralizadu, liuliu distribuidu. Hodi argumenta katak esforsu tékniku ba desentralizasaun iha tendénsia atu la'o ho ambisaun atu organiza dinámika podér nian. Maibé, kuidadu hasoru kompriensaun simples kona-ba podér relasiona ho espektru desentralizasaun-sentralizasaun, no argumenta katak iha pratika, desentralizasaun bele serve di'ak liu no prodús efeitu sentralizasaun. Tuir supozisaun no kritika komún balun ne'ebé halo kona-ba desentralizasaun no pros no kons husi aprosimasaun desentralizadu.

Iha eskema ida-ne'e, sentralizadu deskreve rede ida-ne'ebé iha knotak sentrál ida (hanesan serveiru ida), ka knotak ida-ne'ebé iha ligasaun metin, ne'ebé liga ho knotak sira seluk iha rede (kliente sira), enkuantu knotak sira seluk-ne'e liga de'it ba knotak sentrál ida-ne'e. Tanba ne'e, fallansu ka estraga knotak sentrál halo knotak hotu-hotu sai husi rede, no prevene knotak sira-ne'e atu komunika ho malu.

Iha rede ida-ne'ebé desentralizadu, iha hierarkia ida-ne'ebé knotak sira iha hierarkia nia okos mak esensialmente parte ida husi rede fitun ki'ik ida-ne'ebé liga sira ho nivel ida-ne'ebé aas liu iha hierarkia. Knotak sira-ne'e mós sai parte husi rede fitun sira seluk ne'ebé liga ba knotak nivel aas tuir mai iha hierarkia. Falta knotak balu iha rede desentralizadu sei husik komponente balun ne'ebé liga ho knotak sira ne'ebé bele komunika ho malu (maibe la'ós ho knotak sira iha komponente diferente)

Liafuan Xave: implementsaun lei podér lokál no desentralizasaun administrativa ihamunisipiu ermera. baseia ba lei numeru 23/2021 de 10 de novembro,

Atu Hetan Detalho Ida Ba Jurnal Bele Klik Iha Ne'e:

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2024 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube