header-int

FSPeCM-UNPAZ HUSU MISA ASAUN DE GRASA BA JUDISITA SIRA

Rabu, 22 Nov 2023, 14:21:46 OTL - 153 View
Share
FSPeCM-UNPAZ HUSU MISA ASAUN DE GRASA BA JUDISITA SIRA

FSPeCM-UNPAZ HUSU MISA ASAUN DE GRASA BA JUDISITA SIRA

Dili-Universidade da Paz (UNPAZ) Liuhusi Fakuldade Saúde Públika e Ciensia Medica (FSPeCM-UNPAZ) husu Misa Asaun de Grasa ba Judisista Sira, ho Tema "Graduadu Milineal Kualifikadu Iha Siensia No Teknolojia Ne'ebé Kompetente No Kompetitivu Hodi Kontribui Ba Dezenvolvimentu Setor Saúde Iha Timor-Leste, iha Salaun José Kasimiru (19/11).

Amu Kapelaun, Manuel Pinto, iha Omilia katak, ohin dader ida ne'e ita halibur malu iha fatin ida ne'e ho objetivu ida, mak agradese, hato'o ita nia aksaun de grasa ba Maromak ne'ebé akompaña ita durante tinan haat, to'o ohin loron imi bele finaliza imi nia estudu iha fatin ida ne'e, tanba ne'e atu halo reflesaun ba leitura ohin nian, ita ida-idak desde moris mai Maromak fó ona talentu no kapasidade ba ita ida-idak, Maromak fó tiha ona talentu ba ita, tuir ita nia kapasidade no kbi'it, oinsá mak ita bele organiza no multiflika atu dezenvolve ita nia talentu ne'e, tuir ita nia kapasidade ne'ebé Maromak fó.

"Atu hetan rezultadu ne'ebé Maromak fó tiha ona, atu sai rezultadu no buras, mak tenki iha nia prosesu ida, ne'e iha reflesaun sempre hateten, susesu ne'e la'ós monu husi lalehan/toba hader mai susesu ona, maibé susesu ne'e mai husi kosar, kosar husi inan aman no kosar husi ha'u, atu kosar ne'e sai, maka tenki luta, nia kunsekuensia nia logis mak ida ne'e",dehan Amu Manuel iha Omilia.

Dekanu FSPeCM-UNPAZ, Sr. Cipriano Pacheco, Amg, Lic. SP.,M. Kes, agradese ba misa ida ne'ebé Prezide husi Amu Manuel Pinto, ba finalista sira iha FSPeCM, mida ida ne'e fó hanoin ba ita katak, maske ita hala'o atividade barak, maibé keta haluha Maromak, tanba Maromak sentru ba buat hotu, judisista sira, liga ho tema ne'ebé mak iha katak, misa asaun de grasa, grasa ne'e buat barak, bainhira ema hetan sorti, servisu, hetan osan barak, ne'e mak ema dehan grasa.

"Grasa ne'ebé iha ne'e, ba ita boot sira ne'ebé finaliza ita boot sira-nia estudu, ne'e mós hanesan grasa ida, grasa ne'e mai husi buat lubuk ida, mak susar terus, ne'e nu'udar esforsu ida, esforsu ne'ebé ita boot sira hetan ne'e, mai husi terus susar ema lubun ida nian, mak hanesan inan aman, nune'e mós la ses husi ami lubun ida ne'ebé mak iha ne'e, durante esforsu no oferese matenek ba ita boot sira, to'o ohin loron imi bele finaliza estudu",Dehan FSPeCM.

Entretantu iha misa asaun de grasa ba judisista sira ne'e, Prezide husi Amu Kapelaun Manuel Pinto, partisipa husi

Dekanu FSPeCM-UNPAZ, Sr. Cipriano Pacheco, Amg, Lic. SP.,M. Kes. Ho Estrutura FSPeCM, Dosente no Funsionariu sira, Inan Aman no familia husi Judisista sira, inklui Estudante husi FSPeCM-UNPAZ.

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2024 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube