header-int

FAKULDADE EKO HALO DISKUSAUN HO UNIVERSIDADE HAYAM WURUK PERBANAS SURABAYA

Rabu, 17 Agu 2022, 13:10:10 OTL - 49 View
Share
FAKULDADE EKO HALO DISKUSAUN HO UNIVERSIDADE HAYAM WURUK PERBANAS SURABAYA

FAKULDADE EKO HALO DISKUSAUN HO UNIVERSIDADE HAYAM WURUK PERBANAS SURABAYA

Dili-Universidade da Paz (UNPAZ) nia Fakuldade Ekonomia halo diskusaun ho Universidade Hayam Wuruk Perbanas Surabaya hodi realiza MoA no MoU entre Universidade rua atu servisu hamutuk iha futuru (16/08).

Dekanu Fakuldade Ekonomia Dr. Alexandre de Sousa Guterres Lic. Eco,. MM. Hateten Fakuldade Ekonomia UNPAZ ho Fakuldade Ekonomia Universidade Hayam Wuruk Perbanas Surabaya halo diskusaun ba realijasaun asina MoA no MoU entre Uiversidade rua.

Nia hatutan, iha diskusaun ida ne'e mós iha asuntu ne'ebé mak sai hanesan tema ba diskusaun mak reforma kualidade rekursu fakuldade liuliu iha departementu bankaria.

“Diskusaun ne'e atu hamosu laboratorium bankaria, sei iha join server bankaria nian, sei iha pratika banku no seluk-seluk tán”,dehan Dekanu Fakuldade Ekonomia, Dr. Alexandre.

Partisipa iha diskusaun ne'e, Vise Reitor Asuntu Akadémiku Universidade Hayam Wuruk Perbanas, Vise Reitor Asuntu Estudantil Universidade Hayam Wuruk Perbanas, Dekanu no estrutura Fakuldade Ekonomia no Universidade Hayam Wuruk Perbanas, Vise Reitor Asuntu Finansas UNPAZ, Dekanu Fakuldade Ekonomia UNPAZ, Vise Dekanu 2 Asuntu Finansa UNPAZ no dosente Fakuldade Ekonomia UNPAZ.

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2022 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube