header-int

FAKULDADE DIREITU HUSU MISA AKSAUN DE GRASA BA JUDISISTA SIRA

Rabu, 22 Nov 2023, 14:41:12 OTL - 167 View
Share
FAKULDADE DIREITU HUSU MISA AKSAUN DE GRASA BA JUDISISTA SIRA

FAKULDADE DIREITU HUSU MISA AKSAUN DE GRASA BA JUDISISTA SIRA

Dili-Universidade da Paz (UNPAZ) liuhusi Fakuldade Direitu hala’o misa Aksaun de Grasa ba Judisista sira, molok hakat ba judisium no graduasaun, ne’ebé prejide misa husi Amu Kapelaun Manuel Pinto, iha Salaun Jose Kasimiru (22/11).

Amu Kapelaun, Manuel Pinto, hateten ita nia tema ohin mak “Susesu e Aksaun de Grasa” ita hahu husi susesu, tanba ne’e ha’u konversa ho manorin na’in sira, define susesu katak, Susesu ne’e ha’u la sosa ho hamnasa, maibe ha’u sosa ho kosar, definasaun seluk mak, Susesu ne’e ha’u sa’e foho, ha’u hateke buat hotu-hotu furak, ha’u sente haksolok, ha’u tun mai ha’u agradese, seluk, Susesu ne’e hanesn ha’u kaer bola, ha’u hatama golu ha’u sente haksolok, aliende ne’e, definisaun susesu husi Judisista sira kataka, Susesu ne’e, hanesan prezenti ida ne’ebé mak ita hetan, liuhusi ita nia karidade nomós sentimenu, seluk susesu ne’e, atinjimentu ne’ebé ita hetan liuhusi prosesu naruk ida ne’ebé ita sosa ho sakrifisiu, nune’e susesu la’os fasil atu hetan, maibe susesu mai ho difikuldade, husi ida ne’e halo ita reflete, saida mak susesuno saida mak aksaun de grasa.

“Moris ne’e maromak fó ona no kapasidade ne’e maromak fó ona, oinsa mak tenki iha responsabilidade, atu dezenvolve kapsidade no abilidade ne’ebé maromak fó mai ita, imi lubuk ida ne’ebé tur iha ne’e, imi hotu-hotu maromak fó tiha ona kapasidade ba imi, imi dezenvolve ona ida ne’e mak imi agora tur iha ne’e, ho ida ne’e ita tama aksaun de grasa, ita agradese ba maromak, tanba susesu ne’ebé iha mai husi maromak, grasa ne’e mós la tun husi lalehan, maibe liuhusi ema lubuk ida , maka tenki agradese ba inan aman nomós ba dosente sira-nia kapasidade ne’ebé iha, liuhusi fahe matenek no esperiensia durante trinan haat”,dehan Amu.

Dekanu Fakuldade Direitu, Dr. Leonito Ribeiro, SH.,MH. hateten ita selebra misa ida ne’e, hanesan asaun grasa ba maromak, tanba tinan haat, imi tama mai iha fakuldade direitu simu ho di’ak, tanba ne’e ohin misa ida ne’e atu agradese ba maromak ne’ebé fó kbi’it ba ita ohin bele sai lisensiatura ba iha fakuldade direitu, tanba ne’e ita husu grasa maromak nian, nune’e imi ba iha komunidade bele hetan grasa no esperitu matenek nian ba iha komunidade.

Entretantu partisipa iha misa aksaun de grasa ba judisista fakuldade direitu, partisipa husi Dekanu Fakuldade Direitu, Dr. Leonito Ribeiro, SH.,MH. ho Estrutura fakuldade nomós Judisista sira inklui sivitas Akadémiku Universidade da Paz.

Unidha Universidade da Paz nudar instituisaun Superior edukativus nebe realiza apredizazen, pesquizas, no sai servidor/pengabdian ba sidadaun sira hodi fiar metin ba direitu fundamental ema nian, tuir normas Universal sira no konstituisaun RDTL
© 2024 Universitas da Paz Follow Universitas da Paz : Facebook Twitter Linked Youtube